حقوق
 تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹فرانسه تفکیکی بین حقوق بشر و حقوق شهروند قائل نشده بود و منظور از لغت شهروند هر انسانی است که در جامعه ای معین دارای حقوقی ذاتی است که دولتها مکلف به ایجاد و رعایت آن هستند.

اما امروزه دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروند از هم جدا شده اند امروزه حقوق بشر مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که قائم به ذات انسان و ناشی از کرامت انسانی است و تمام اعضاء جامعه صرفنظر از قیودی همچون نژاد عقیده مذهب و... به صرف انسان بودن از آن برخوردارند در حالی که حقوق شهروندی مجموعه ای از همان حقوق است که ناشی از تابعیت یا اقامت در کشور معینی و بر گرفته از قوانین آن کشور می باشد.

|+| نوشته شده توسط رضا شاکرمی در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰  |
 
 
بالا